VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě jehož provozovatelem  je BIDFIB Group s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně, identifikační číslo: 053 21 719,  (dále jen „prodávající“) a upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://bidfib.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Obchodní podmínky se plně vztahují pouze k prodeji  fyzickým osobám (maloobchod). V případech kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou budou některé části všeobecných obchodních podmínek dohodnuty pro konkrétní případy.

1.3.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, čímž nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5.Všeobecné obchodní podmínky jsou v textové formě přiloženy k dodávce zboží.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány zasprávné.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména sohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje základní popisy  zboží . U každého jednotlivého zboží je uvedena jednotková cena. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a   zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3.3.Informace onákladech spojených s balením a dodáním zboží  uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

3.5.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení  kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

·         v hotovosti , v místě určeném kupujícím v objednávce;

·         bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 4200565813/5500, vedený u společnosti  Reiffaisenbank (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.V kupní ceně jsou zahrnuty  i náklady spojené s balením a dodáním zboží,  které jsou účtovány samostatně od základních cen zboží.

4.3.V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů  od uzavření kupní smlouvy.

4.4.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky pokud je prodávajícím požadováno, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6.Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@bidfib.cz . Prodávající jeho přijetí potvrdí  kupujícímu bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na evidovanou elektronickou adresu kupujícího.

5.2.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího článku  čl.5.3. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.         

5.3.Kupující může objednávku zrušit ještě před její expedicí emailem na adresu prodávajícího. Vrácené zboží musí splňovat následující podmínky:

·         musí byt v původním nepoškozeném obalu

·         musí být nepoškozené

·         musí být kompletní

·         musí být vráceny  také veškeré doklady, jako je faktura, daňový doklad atd.

5.4.Prodávající doporučuje zasílat zboží doporučeně a pojištěné, protože neručí za jeho případnou ztrátu a poškození během návratové cesty. Zboží zasíláno zpět na dobírku, nebude přijato.

5.5.Při splnění všech výše uvedených podmínek prodávající vrátí kupujícímu zaplacené peníze a to převodem na účet uvedený v prohlášení o odstoupení od smlouvy, a to nejpozději do 14  dnů od převzetí vráceného zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude provozovatel odstoupení od smlouvy akceptovat a zboží bude vráceno na náklady kupujícího.

5.6.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu a to bezhotovostně na účet určený kupujícím pokud již tato byla uhrazena. Děje se tak zejména v případech :

·         zboží, které si kupující objednal, není k dispozici ze skladu dodavatele

·         neschopnost získat autorizaci pro platbu kupujícího v případě platby platební kartou

·         chybné uvedení ceny nebo popisu produktu

5.7.Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím elektronické pošty.

5.8.Souhlasil –li kupující se zasláním dárku společně se zbožím, platí, že  dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.2.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.3.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.4.Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 1 pracovního dne po obdržení  objednávky.

6.5.V rámci České republiky je zboží odesíláno kupujícímu jako  Doporučená zásilka přes Českou poštu nebo přes společnost PPL, DPD, nebo Toptrans. Výše cen  poštovného se odvíjí od ceny zboží :

·         0 czk- 1 500 czk                 120 czk

·         1 500 czk –   3 000 czk      250 czk

·         3 000 czk  a více                 zdarma

                                                                                                                

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.Prodávající  odpovídá  kupujícímu, že zboží při převzetí  nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující  zboží  převzal:

·         má zboží  takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,

·         se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

·         zboží  vyhovuje požadavkům  právních  předpisů.

7.2.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující  u prodávajícího na adrese  BIDFIB Group s.r.o., U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá  jinému  povolování.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.3.Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.4.Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz.

 

9.       OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.Ochrana Vašich osobních údajů jako „kupujícího“, který je fyzickou osobou, jsou dána  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.Kupující souhlasí  se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo  (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.Kupující souhlasí se zpracováním  údajů dle čl.9.2. za účelem realizace obchodního případu a zkvalitnění služeb prodávajícího. Jsou nezbytná pro identifikaci  kupujícího k realizaci  a zaúčtování jeho platby za nakoupené zboží, ke komunikaci s ním a také ke správnému dodání zboží. Tento souhlas můžete kdykoliv písemně ukončit na adrese info@bidfib.cz .

9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci v internetovém obchodu uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích změnou v uživatelském účtu nebo na emailové adrese info@bidfib.cz.

9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob podílejících se na doručování zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání uživatelského účtu a budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a  byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na emailovou adresu  prodávajícího viz čl.9.3.

9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

·         požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

·         požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

10.   ZASÍLÁNÍ SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11.   DORUČOVÁNÍ

11.1.Veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou  nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.  Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.4.Prodávající je oprávněn kprodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.5.Kontaktní údaje prodávajícího:  BIDFIB Group s.r.o.

         Adresa pro doručování             :  U Stanoviště 57, 735 53 Dolní Lutyně

         Adresa elektronické pošty       :  info@bidfib.cz 

         Telefon                                        :  (+420) 774 410 020

 

 

 

 

 dne 3.07.2017